Mặc dù đã có những thay đổi nhất định khi nhìn vào cộng đồng LGBTQ+, Việt Nam vẫn còn là một đất nước khá bảo thủ với những người làm nghệ thuật drag queen. Đối với những nghệ sĩ như Sweet Valentien, drag queen đem lại cho họ một sự tự do và bước đệm nói lên câu chuyện của mình, để sống đúng vói bản thân và tiếp tục đam mê sân khấu.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Scroll to Top